شـمارش مـعکوس بـرای تـأمین ایـمنی بـناها

شـمارش مـعکوس بـرای تـأمین ایـمنی بـناها

احساس مسئولیت و رعایت قوانین برای شهری بدون تخلف وظیفه ذاتی هر شهروند است.

کشفی مدیرمنطقه دو شهرداری در این راستا افزود: عملیات رفع خطر گودهای غیر مجاز یکی از وظایف مهم و جدی واحد اجرائیات و اجرای احکام شهرداریها است.

وی افزود :وجود این حفاریهای غیر مجاز و خاکهای انباشته شده کنار آن چهره شهر را نازیبا نموده و چالش های ایمنی ، امنیتی و بهداشتی را بدنبال دارد که عدم رسیدگی به آن مشکلات جدی برای همشهریان بوجود می آورد.  

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2 ، محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه افزود: عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو شهرداری اقدام به پرنمودن گودهای غیر مجاز و رفع خطر آن در سطح منطقه 2نمودند.