شعر یکی از اعضای پایگاه شهید عاقلی نژاد شهرداری منطقه2

شعر یکی از اعضای پایگاه شهید عاقلی نژاد شهرداری منطقه2

شعر یکی از اعضای پایگاه شهید عاقلی نژاد شهرداری منطقه2 در رابطه با شهید حاج قاسم سلیمانی