سـاخت و سـازهایی که کالبد شهر را ناپایدار می سازد، بدون اغـماض تخریب می شود

سـاخت و سـازهایی که کالبد شهر را ناپایدار می سازد، بدون اغـماض تخریب می شود


سـاخت و سـازهایی که کالبد شهر را ناپایدار می سازد، بدون اغـماض تخریب می شود

جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز از جمله مهم ترین اولویت های مدیران شهرداری است که با جدیت تمام پیگیری لازم  در جهت جلوگیری از این معضل انجام گرفته و در آینده هم با قاطعیت بیشتری با همکاری دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد.

کشفی مدیر منطقه 2 شهرداری ضمن بیان این مطلب افزود بناهای غیر مجاز در سطح شهربدون هیچ اغماضی تخریب می شوند.

علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه افزود، 5 واحد تجاری واقع در بلوار دانشجو تخریب گردید.

وی خاطر نشان کرد نیروهای اجراییات منطقه دو با نظارت و بازدید از سطح شهر از ساخت هرگونه بنای غیرمجاز جلوگیری خواهند نمود و در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز تعدادی از بناهایی که بصورت غیرمجاز در سطح شهر احداث شده بود شناسایی و در شهرداری   نسبت به تشکیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون ماده صد اقدام می شود.