ساماندهي و پياده رو سازي ميدان باهنر

ساماندهي و پياده رو سازي ميدان باهنر
نام پروژه : ساماندهي و پياده رو سازي ميدان باهنر  
 
كار فرما : شهرداري منطقه دو 
پيمانكار :واحد اماني منطقه   
مشخصات فني پروژه : تخريب 40متر مكعب -  تهيه و نصب سنگ جدول 350 متر- تهيه و فرش موزاييك 500 متر مربع  
تاريخ شروع :15/7/1390
تاريخ پايان :28/8/1390
كل هزينه انجام كار: 150،000،000ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به دستور معاونت محترم عمراني وجهت بهبود و روانسازي ترافيك و احداث پياده رو