ساماندهي خيابان سرچشمه حسن آباد

ساماندهي خيابان سرچشمه حسن آباد
نام پروژه : ساماندهي  خيابان سرچشمه حسن آباد   
 
كار فرما : شهرداري منطقه دو
پيمانكار :واحد اماني منطقه   
مشخصات فني پروژه : لوله گذاري 100 متر نصب سنگ درپوش 350 متر بتن ريزي 50 متر مكعب  زيرسازي و آسفالت 6800 متر مربع   باغچه سازي اطراف درختان   
تاريخ شروع :15/7/1390
تاريخ پايان :28/8/1390
كل هزينه انجام كار: 700،000،000ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به دستور شهردار محترم و جهت بهبود و روانسازي ترافيك و كاهش مشكلات منطقه حسن آباد