زيرسازي و آسفالت كوچه هاي با عرض بالاي 6متر

زيرسازي و آسفالت كوچه هاي با عرض بالاي 6متر
نام پروژه : زيرسازي و آسفالت كوچه هاي با عرض بالاي 6متر   
 
كار فرما : شهرداري منطقه دو
پيمانكار :سازمان عمران
مشخصات فني پروژه : خاكبرداري 5000 متر مكعب زيرسازي 118000 متر مربع آسفالت 118000متر مربع
تاريخ شروع :15/1/1390
تاريخ پايان :25/12/1390
كل هزينه انجام كار: 1.050.000.000ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به ضرورت آسفالت كوچه هاي خاكي و اعتبار تخصيص يافته