زمـین خـواری چـالشی خـطرناک در مـدیریت شـهری

زمـین خـواری چـالشی خـطرناک در مـدیریت شـهری

سال‌هاست با وجود برخوردهای قانونی  به پدیده زمین خواری در شهرهای بزرگ ، فرصت مقابله کافی با آن وجود نداشته و هنوز این معضل اجتماعی به صورت کامل رفع نگردیده است.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری ضمن تشکر از دستگاههای قضایی، جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری را منوط به تعامل دستگاه های اجرایی و تسریع در اجرای احکام صادره با حضور نیروی انتظامی دانست و اظهار داشت   اگر مردم اعتماد پیدا کنند که از طریق دولت به آنان زمین واگذار می‌شود و صاحب ملک می‌شوند، ملک‌های بدون سند را خریداری نمی‌کنند تا شرایط برای زمین‌خواران فراهم شود.

وی افزود: باید زمین خواران شناسایی شده و برخورد لازم قانونی با آنها صورت گیرد

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ،علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه افزود با توجه به افزایش بی رویه قیمت زمین، پدیده زمین خواری از طریق تغییرکاربری غیر قانونی و تصرف غیر مجاز  اراضی درچندین سال اخیر در حریم به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است که اگر قاطعانه توسط دستگاه قضائی برخورد نگردد سیما و منظر شهری و اجرای طرح های مصوب برابر طرح تفصیلی  دچار مخاطره  می گردد.

وی افزود سودجویی زمین خواران و سو استفاده آنان از ناآگاهی شهروندان را در رشد پدیده زمین خواری در این منطقه مؤثر دانست و افزود: برخی از سودجویان اکنون با صدور اسناد غیر قانونی و قولنامه های محلی به فروش زمین های حاشیه شهر به متقاضیان اقدام می کنند که تبعات و مشکلات عدیده اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که می بایست فوراً با تعامل دستگاه های اجرایی و قضایی به این مسأله خاتمه داد.