روکش آسفالت 57490 مترمربع از معابر منطقه دو به پایان رسید

روکش آسفالت 57490 مترمربع از معابر منطقه دو به پایان رسید