رونـق خـدمات شهری و عمرانی در محله مریم آباد

رونـق خـدمات شهری و عمرانی در محله مریم آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو جلسه ای با حضور مهندس کشفی مدیر منطقه و معتمدین محله مریم آباد در مسجد امام حسن مجتبی تشکیل شد.

 در این جلسه مدیر منطقه ضمن اظهار خوشحالی از تشکیل این چنین جلساتی که بر اولویت های کاری هر منطقه و ناحیه می پردازد چنین بیان داشت اولویت هایی که برای هر محله و توسط معتمدین آن محل پیگیری می گردد کار شهرداری را در برنامه ریزی های آتی خود روانتر ساخته و رضایت بیشتری را برای ساکنین آن محل فراهم می سازد.

 در ادامه جلسه علی مطلق از معتمدین محله و نماینده هیئت امناء بزرگ حسینی آن محل ضمن معرفی افراد حاضر در جلسه و تشکر از خدمات عمرانی شهرداری در این منطقه خواستار رسیدگی هر سریتعر نسبت به حل مشکل ورزشگاه امام سجاد مریم آباد شد.

در ادامه هر یک از اعضاء به بیان مشکلات محله پرداختند و مقرر گردید با اولویت هایی که در صورتجلسه این نشست می آید ، حصارکشی زمین های افتاده ، توجه بیشتر به خدمات شهری و ایجاد پارکینگ های درون محله ای اقدام گردد.