رفـع خطر گود غیر مجاز

رفـع خطر گود غیر مجاز

اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه اقدام به پر نمودن و رفع خطر گود غیر مجاز نمود.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو شهرداری اقدام به رفع خطر و پرنمودن گود غیر مجاز واقع در بلوار مدرس نمود.

شایان ذکر است در بازدیدی که به همین منظور توسط مدیر منطقه دو و کارشناسان مربوطه از روند رفع خطرگودهای غیر مجاز در نواحی مختلف انجام گردید، کشفی ضمن تشکر از عوامل مربوطه این اقدام را گامی مؤثر در پیشگیری ساخت و سازهای غیر مجاز دانست.