رفع خطر گود غیر مجاز و جمع آوری مصالح در منطقه دو

رفع خطر گود غیر مجاز و جمع آوری مصالح در منطقه دو

اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه اقدام به پر نمودن و رفع خطر 7 مورد گود غیر مجاز و12 موردجمع آوری مصالح  و خاک و نخاله نمود.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو شهرداری اقدام به رفع خطر و پرنمودن گود غیر مجاز و جمع آوری مصالح واقع در خیابان مقداد و بلوار خاتم نمود.

شایان ذکر است مدیر منطقه دو ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و اهمیت کار پرسنل مربوطه، این اقدام را گامی موثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه دانست و با این اقدام رضایتمندی ساکنین محل نیز فراهم گردید