رفع خطر گود غیر مجاز در منطقه دو

رفع خطر گود غیر مجاز در منطقه دو

اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه اقدام به پر نمودن و رفع خطر یک مورد گود غیر مجاز نمود.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو شهرداری با همکاری نماینده دادستانی مستقر در اجرائیات با اخذ حکم نمایندگی از دادستانی، اقدام به رفع خطر و پرنمودن گود غیر مجاز واقع در پشت انتقال خون کوچه کمیل نبش کمیل سه نمودند.

شایان ذکر است شهردار منطقه دو ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و اهمیت کار پرسنل مربوطه، این اقدام را گامی موثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه دانست.