رفع خطر گود غیر مجاز در منطقه دو

رفع خطر گود غیر مجاز در منطقه دو

اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه اقدام به پر نمودن و رفع خطر یک مورد گود غیر مجاز نمودند.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری عوامل اجرائیات و اجرای احکام با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه دوشهرداری، اقدام به رفع خطر یک مورد گود و پرنمودن گود غیر مجاز واقع در بلوار دهه فجر جنب مدرسه مصباح نمودند.

شایان ذکر است شهردار منطقه دو ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و اهمیت کار پرسنل مربوطه، این اقدام را گامی موثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه دانست.