رفع خطر در سطح منطقه دو

رفع خطر در سطح منطقه دو
نام پروژه : رفع خطر در سطح منطقه دو  
 
كار فرما : شهرداري منطقه دو
پيمانكار :واحد اماني منطقه دو   
مشخصات فني پروژه : تخريب و جمع آوري خاك و نخاله 250 متر مكعب ديوار چيني 50 متر مربع  
تاريخ شروع :15/1/1390
تاريخ پايان :28/12/1390
كل هزينه انجام كار: 100.000.000ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به بافت منطقه و جهت جلوگيري از خطرات احتمالي