راه اندازي پورتال شهرداري منطقه 2

راه اندازي پورتال شهرداري منطقه 2
به مناسبت يكصدمين سالگرد تاسيس شهرداريهاي استان يزد: پورتال شهرداري منطقه 2 توسط سازمان آمار و فناوري اطلاعات (فاوا) شهرداري يزد راه اندازي شد.