دیـدار صمیمانه شـهردار یزد از همکاران منطقه دو شهرداری

دیـدار صمیمانه شـهردار یزد از همکاران منطقه دو شهرداری

همزمان با برگزاری جلسه نهضت پاسخگوئی در شهرداری  منطقه 2 ،دکتر عزیزی شهردار یزد در دیداری صمیمی از واحدهای مختلف شهرداری منطقه2 بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان خدمت رسانی کارکنان شهرداری به ارباب رجوع قرار گرفت.

مهندس کشفی مدیر منطقه دو ضمن خیر مقدم و تشکر از محبت و راهنمایی های ارزنده شهردار یزد تکریم ارباب رجوع و تسریع در امور ایشان را از جمله امورات شهرداری منطقه بر شمرد و  درجهت خدمت رسانی بهتر تقاضای تکمیل نیروهای فنی در واحدهای مختلف شهرداری منطقه نمود که از طرف دکتر عزیزی قول پیگیری و رفع مشکل داده شد.

شایان ذکر است شهرداری منطقه دو با 61 نیرو در واحدهای مختلف اعم از  اداری ، درآمد ، عمران، خدمات شهری ، اجرائیات ، در خدمت شهروندان است.