دیدار عیدانه مدیر منطقه دو با اعضای شورای شهر و شهردار یزد

دیدار عیدانه مدیر منطقه دو با اعضای شورای شهر و شهردار یزد

 

                           دیدار عیدانه مدیر منطقه دو با اعضای شورای شهر و شهردار یزد