دفـن پسماندهای ویژه شهری در مکان اختصاصی

دفـن پسماندهای ویژه شهری در مکان اختصاصی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری زباله های عفونی و بیمارستانی پس از بی خطرسازی همانند زباله های خانگی در یک مکان دفن شود که اندکی بی توجهی در دفن بهداشتی این پسماندها می تواند خطرساز باشد.

مهندس کشفی متذکر شد امحاء و دفن بهداشتی و صحیح زباله های بیمارستانی، عفونی و پسماندهای ویژه، آنقدر مهم است که لحظه ای غفلت و ناآگاهی در این امر می تواند سلامت و امنیت غذایی شهروندان را تهدید کند و آنچه مهم است این است که تا چه اندازه، بی خطرسازی و دفن بهداشتی زباله های عفونی به درستی انجام می شود.

شایان ذکر است معاون خدمات شهری منطقه ضمن تأکید بر جداسازی  زباله های بیمارستانی افزود با آموزش و برگزاری جلسات در زمینه دفن اصولی زباله راهی باشد تا معضلات ایجاد شده در این زمینه رفع شود و در آینده ای نزدیک این مشکل به روش صحیح و اصولی رفع می شود

.