خـط قـرمزهای کـمیسیون مـاده صـد حـکم تـخریب دارد

خـط قـرمزهای کـمیسیون مـاده صـد حـکم تـخریب دارد

يک مورد ساخت و ساز غير مجاز واقع در خیابان کاشانی بعد از طي مراحل قانوني و تشکيل پرونده و صدور راي از کميسيون ماده صد ، توسط واحد اجراي احکام اداره اجرائيات ، و با همکاري عوامل انتظامي تخريب شد.

به گزارش روابط عمومي شهرداری منطقه دو و به نقل از محمد سلمانی رئیس اداره اجرائيات ، اين تخريب در راستاي انجام وظايف قانوني و اجراي احکام کميسيون ماده صد جهت جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز انجام شده است .

وی ضمن اعلام این خبر افزود بي‌هيچ ملاحظه‌اي ، با ساخت و سازهاي غيرمجازبطورقاطعانه و يکسان برخورد مي‌شود وبه منظور رعايت قوانين اجرايي در ساخت و ساز ساختمان‌هاي شهري و در کنار آن اخذ تعهد از شهروندان مبني بر رعايت ساخت و سازها بر اساس اصول فني و شهرسازي، براي جلوگيري از تخلفات ساختماني در سطح شهر عمليات نظارت بر ساخت و ساز توسط اين اداره در حال انجام است.

وی افزود : تخلفات ساختماني و گسترش آن در شهر مشکلات عديده‌اي در حيطه مسکوني شهر از قبيل ناهمساني ساختمانها، رشد ناموزون شهر و نبود نظم و هماهنگي در چهره شهر به همراه آورده است که اين مهم نيازمند نظارت قوي بر ساخت و سازهاي ساختماني با حفظ ويژگي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر مبناي رعايت اصول و قوانين شهرسازي و همچنين شناخت کميت و کيفيت تخلفات ساختماني موجود جهت بررسي‌هاي لازم به منظور برطرف نمودن اين گونه تخلفات است.