حضور اکیپهای ثابت برای رفع آبگرفتگی معابر در منطقه دو

حضور اکیپهای ثابت برای رفع آبگرفتگی معابر در منطقه دو
شهردار منطقه دو  از آمادگی عوامل و واحدهای مرتبط مستقر در شهرداری برای رفع آبگرفتگی معابر در صورت بارششدید باران خبر داد و گفت: برای رفع آبگرفتگی معابر در بارندگی­های شدید، تمام توانخود را به كار می­بریم
مهندس امین مقدم افزود: تمهیدات لازم برای مقابله با آبگرفتگی معابر اندیشیدهشده و با تهیه دستگاه های كف كش و بیل بكهو جهت كانال كشی و استفاده از لولههای قطور برای تخلیه و دفع آبهای سطحی واحدهای مربوطه شهرداری را تجهیزكرده­ایم. وی تاكید كرد: طبق هماهنگی­های به عمل آمده با سازمان هواشناسی درروزهایی كه برحسب اعلام این سازمان احتمال بارندگی و وقوع آبگرفتگی معابر وجوددارد، شهرداری منطقه  در حالت آماده­باش كامل، آماده انجام ماموریت­هایرفع آبگرفتگی معابر بود.
وی اظهار كرد: با همكاری مسوولان نهادهای مرتبط، ازتاریخ 3/9/91 تاكنون عملیات پاکسازی جویها و كانال­ها و جمع آوری ضایعات از زیر پل ها انجام گرفته و ازاین حیث مشكل خاصی وجود ندارد.
شایان ذکر است در پی بارنگی دیشب که تا نزدیکیهای صبح بطول انجامید عملیات آب گرفتگی بیس از 40مورد با حضور شهردار و پرسنل تحت امر رفع آبگرفتگی گردید.