حصار کشی زمینهای افتاده

حصار کشی زمینهای افتاده

با همکاری مقام محترم قضائی در تاریخ 96/6/22 یک قطعه زمین فاقد حصار و بد منظر در میدان مهدیه ، جنب داروخانه امامزاده ای  حصار کشی گردید.

براساس این گزارش ، با توجه به ممانعت مالک از انجام حصار کشی توسط نیروهای شهرداری، پس از طی مراحل قانونی و اخطار کتبی به مالک، واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو شهرداری با اخذ حکم نمایندگی و با حضور نماینده دادستان زمین را حصار کشی نمودند.

شایان ذکر است که ملک مورد نظر علی رغم اینکه در مرکز شهر واقع شده است محل تجمع زباله و ضایعات ساختمانی شده بود و با توجه به حضور روزانه تعداد زیادی از هموطنان استانهای همجوار برای امور درمانی به محدوده مذکور ، حصار کشی محل یاد شده ضروری بود که با اجرای این حکم موجب بهبود منظرشهری ورضایت اهالی محل گردیده است.