جلوگیری از تفکیک اراضی بدون مجوز از شهرداری در دستور کار اجرائیات منطقه دو

جلوگیری از تفکیک اراضی بدون مجوز از شهرداری در دستور کار اجرائیات منطقه دو

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو و به نقل از محمد سلمانی رئیس واحد اجرائیات منطقه باکسانی که بدون مجوز شهرداری قصد تفکیک زمین مزروعی و باغی را دارند به شدت برخورد خواهد شد.

 وی ضمن اعلام این مطلب به روابط عمومی شهرداری اذعان داشت با همکاری مرجع قضائی و درجهت جلوگیری از ایجاد شهرک هایی که در حاشیه شهر و یا مناطق داخلی محلات با این پدیده روبرو شده اند برابر مقررات و ضوابط برخورد خواهد شد.

وی از همشهریانی که قصد خرید زمین جهت هر گونه ساخت و ساز دارند درخواست نمود قبل از هر گونه خرید از داشتن سند معتر زمین وکاربری آن آگاه شوند .