جلسه هم اندیشی بودجه پیشنهادی منطقه دو با حضور مدیران عامل سازمانهای شهرداری یزد به روایت تصویر

جلسه هم اندیشی بودجه پیشنهادی منطقه دو با حضور مدیران عامل سازمانهای شهرداری یزد به روایت تصویر