توسـعه آموزش فرهنگ شهروندی در زمینه خدمات شهری

توسـعه آموزش فرهنگ شهروندی در زمینه خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد مهندس کشفی مدیر منطقه 2 در جمع ناظرین خدمات شهری از روند جمع آوری زباله و خدمات رسانی بهینه در سطح نواحی منطقه دو ابراز رضایت نمود و بر توسعه آموزش فرهنگ شهروندی در زمینه خدمات شهری تأکید کرد.

 در این جلسه ناظرین خدمات شهری منطقه و نمایندگان شرکت خدمات رسان در زمینه جمع آوری و پاکسازی شهر توضیحاتی را در این خصوص عنوان نمودند و مقرر گردید این جلسات کارشناسی ماهانه جهت بررسی فعالیتهای شرکت برگزارگردد و درخصوص آموزش شهروندان و حضور در مرکز محلات قدیم ، مساجد و مدارس بر همکاری مردم با شهرداری و بخش خصوصی تأکید مضاعف گردید.