تقدیر مقامات عالی استان از تلاش های شبانه روزی مدیران شهرداری یزد

تقدیر مقامات عالی استان از تلاش های شبانه روزی مدیران شهرداری یزد

تقدیر مقامات عالی استان از تلاش های شبانه روزی مدیران شهرداری یزد