تقدیر شهردار محترم یزد از مدیر منطقه دو شهرداری یزد

تقدیر شهردار محترم یزد از مدیر منطقه دو شهرداری یزد

مهندس عظیمی زاده شهردار یزدبا ارسال نامه ای از شهردار منطقه دو قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو شهردار یزد از مدیرمنطقه دو وپرسنل منطقه به لحاظ فعالیت مضاعف در کسب درآمد و افزایش چشمگیر نسبت به سنوات گذشته تقدیر وتشکر نمودند.

در این نامه آمده است:

از آنجا که برابر گزارش درآمد وصولی 10 ماهه سال جاری شهرداری ،درآمد وصولی آن منطقه نسبت به بودجه مصوب 18 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 86 درصد افزایش نشان میدهد ،لذا ضمن تقدیر وتشکر ازجنابعالی و همکاران در افزایش چشم گیر درآمد نسبت به دوره مشابه سال گذشته ،لازم است تدابیر مقتضی به منظور تحقق ارقام مصوب معمول نمایید.

شایان ذکر است وصولی حوزه استحفاظی در سال 1390 مبلغ486/797/551 ریال و سال 1391 مبلغ 657/783/684 ریال و وصولی شهرداری منطقه دو در سال 1390 مبلغ304 /542/105/27ریال ودرسال 1391 مبلغ 448/660/091/45  انجام گرفته است.