تقدیر از فعال مطبوعاتی

تقدیر از فعال مطبوعاتی

به گزارش اکرم میری مسئول روابط عمومی منطقه دو شهرداری از مهندس کشفی به عنوان فعال مطبوعاتی تقدیر گردید.

خانم گلابگیریان سردبیر روزنامه همشهری ضمن اهداء گل و لوح سپاس از مهندس کشفی تقدیر بعمل آورد. وی مهندس کشفی را بعنوان فعال مطبوعاتی دانست و خواستار تداوم همکاری شهرداری با جامعه مطبوعاتی و خبرنگاران استان گردید.

در این جلسه کشفی ضمن خیر مقدم به حاضرین نقش رسانه و روزنامه و روابط عمومی های ادارات را بسیار حساس تلقی کرد و ابراز امیدواری کرد بیش از پیش با در نظر گرفتن فعالیت های شهرداری اخبار و فعالیت های روزانه شهرداری را بنحو مقتضی به سمع ونظر شهروندان از طریق مطبوعات برساند .