تـکاپوی دقیق ، بـرخورد قـانونی و مـحاصره گودهای غیر مجاز ،بـرای حفظ هـویت شهر

تـکاپوی دقیق ، بـرخورد قـانونی و مـحاصره گودهای غیر مجاز ،بـرای حفظ هـویت شهر

آرمان هر شهروند داشتن شهری بدون تخلف است که هر فرد با احساس مسئولیت و رعایت قوانین مربوطه می تواند گامی مؤثر برای تحقق این آرمان بردارد.

کشفی مدیر شهرداری منطقه 2 که در اجرای عملیات رفع خطر گود های غیر مجاز حضور داشت ساماندهی گودهای غیر مجاز شهری را یکی از مأموریت مهم و جدی واحد اجرائیات و اجرای احکام مناطق شهرداری دانست .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2 ، محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه افزود: عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو شهرداری اقدام به پرنمودن گود غیر مجاز واقع در بلوار امام جعفر صادق و خیابان خرمشهر نمودند.

  شایان ذکر است این برخورد قاطع شهرداری منطقه رضایت شهروندان را بدنبال داشته است.