تـکاپـوی مـنطقه 2 در رسـیدگی بـه رنــج نامه پـارک بـهار

تـکاپـوی مـنطقه 2 در رسـیدگی بـه رنــج نامه پـارک بـهار

در پی دریافت شکایت رنجنامه یک پارک در منطقه 2 مدیر وکارشناسان مسئول منطقه در پارک مذکور حاضر شدند تا مشکلات آن پارک را مرتفع سازند.

به گزارش اکرم میری مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و در پی ابتکار عمل همسایگان پارک محله ای بهار واقع در خیابان کاشانی که از زبان پارک مشکلات آن را بیان نموده بودند، مدیر منطقه و معاونین عمران و خدمات را جهت رفع مشکلات پارک به آنجا کشاند.

مهندس کشفی ضمن تشکر از حسن سلیقه اهالی محل ، بازپیرائی پارکهای درون محله ای را که در منطقه 2 شهرداری در سالهای گذشته مورد کم توجهی قرار گرفته بود در دستور کار اصلی منطقه دانست و اظهار امیدواری کرد اگر بتوانیم با کمک همشهریان از داشته های فضای سبز خود به خوبی مراقبت نمائیم می توانیم نسبت به توسعه فضای سبز آتی نیز          گام های مؤثری برداریم.

شایان ذکر است پارک بهار به مساحت 1500 متر مربع واقع در کوچه فتح قرار دارد و یکی از قدیمی ترین پارکهای درون محله ای می باشد که مقرر شد در اسرع وقت نسبت به بازپیرائی آن اقدام مناسب صورت گیرد.

در پی دریافت شکایت رنجنامه یک پارک در منطقه 2 مدیر وکارشناسان مسئول منطقه در پارک مذکور حاضر شدند تا مشکلات آن پارک را مرتفع سازند.

به گزارش اکرم میری مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و در پی ابتکار عمل همسایگان پارک محله ای بهار واقع در خیابان کاشانی که از زبان پارک مشکلات آن را بیان نموده بودند، مدیر منطقه و معاونین عمران و خدمات را جهت رفع مشکلات پارک به آنجا کشاند.

مهندس کشفی ضمن تشکر از حسن سلیقه اهالی محل ، بازپیرائی پارکهای درون محله ای را که در منطقه 2 شهرداری در سالهای گذشته مورد کم توجهی قرار گرفته بود در دستور کار اصلی منطقه دانست و اظهار امیدواری کرد اگر بتوانیم با کمک همشهریان از داشته های فضای سبز خود به خوبی مراقبت نمائیم می توانیم نسبت به توسعه فضای سبز آتی نیز          گام های مؤثری برداریم.

شایان ذکر است پارک بهار به مساحت 1500 متر مربع واقع در کوچه فتح قرار دارد و یکی از قدیمی ترین پارکهای درون محله ای می باشد که مقرر شد در اسرع وقت نسبت به بازپیرائی آن اقدام مناسب صورت گیرد.