تـوقـف گـود برداری هـای غـیر مـجاز در سـطح منطقه 2

تـوقـف گـود برداری هـای غـیر مـجاز در سـطح منطقه 2

اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه اقدام به پر نمودن و رفع خطر گود غیر مجاز و جمع آوری خاک و نخاله و مصالح نمود.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو شهرداری اقدام به رفع خطر و پرنمودن گود غیر مجاز واقع در بلوار امام جعفر صادق ، خیابان مسکن و خیابان خرمشهر نمود.

شایان ذکر است در بازدیدی که به همین منظور توسط مدیر منطقه دو و کارشناسان مربوطه از روند رفع خطرگودهای غیر مجاز در نواحی مختلف منطقه انجام گردید، کشفی مدیر منطقه 2 ضمن تشکر از عوامل مربوطه این اقدام را گامی مؤثر در پیشگیری ساخت و سازهای غیر مجاز دانست.

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از32 مورد گود غیر مجاز پر و بیش از122 مورد خاک و نخاله و مصالح جمع آوری شده است.