تـفکیک غـیر مجاز قـطعات زراعـی چــالشی اسـاسی در شـروع ساخـت و سـازهای غـیر مجاز

تـفکیک غـیر مجاز قـطعات زراعـی چــالشی اسـاسی در شـروع ساخـت و سـازهای غـیر مجاز

تفکیک غیر مجاز باغات و اراضی کشاورزی و شروع ساخت و سازهای غیر مجاز در آنها معضل جدی در سطح منطقه دو محسوب می گردد.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات و اجرای احکام منطقه با بیان این مطلب افزود: جهت اجرای احکام قانون حفظ کاربری اراضی ، ساخت و سازهای غیرمجاز طبق احکام قضایی قلع و قمع گردید.

وی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری‌های اراضی و قطعه بندی اراضی بدون اخذ مجوز از شهرداری غیرمجاز است و برابر قانون حفاظت از اراضی باغات و زمین های کشاورزی با متخلفان برخورد می‌شود.

 وی بیشترین تخلفات را از ناحیه قطعه بندی و دیوارکشی برای تفکیک زمین ها دانست و تصریح کرد: اگر در هنگام اقدامات اولیه از سوی متخلفین برای خارج کردن زمین ها برخورد قانونی بعمل آید دیگر شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز و تخریب باغات و زمین های کشاورزی در سطح منطقه نخواهیم بود.