تـفکیک غـیرمجاز اراضـی بـستر سـاز اکـثر تـخلفات ساختمانی یزد است

تـفکیک غـیرمجاز اراضـی بـستر سـاز اکـثر تـخلفات ساختمانی یزد است

شهرداری منطقه 2 با شناسایی املاک و اراضی بزرگ در سطح منطقه، راهکارهای قانونی را تهیه و جهت تصمیم گیری ارائه تا ضمن جلوگیری از فعالیت سودجویان در تفکیک غیرمجاز و غیر اصولی املاک جلوگیری شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ،کشفی مدیر منطقه در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت افزود افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله پیامد فعالیت این سودجویان محسوب می شود که متاسفانه در بسیاری از موارد، با فریب همراه می شود.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه در بازدیدی که مدیر منطقه را همراهی کرد افزود: باید با فرهنگسازی و گوشزد کردن عواقب این گونه فعالیتهای غیرقانونی، مثل خودداری از خرید املاک تفکیک شده غیرمجاز و دارای کاربری های غیرمسکونی و تجاری و خودداری از ساخت و سازهای غیر مجاز از افزایش تخلفات خواسته یا ناخواسته توسط شهروندان، جلوگیری شود تا روند توسعه شهرها با مخاطره روبرو نشود.

وی سودجویی زمین خواران و سو استفاده آنان از ناآگاهی شهروندان را در رشد پدیده زمین خواری در این منطقه مؤثر دانست و افزود: برخی از سودجویان اکنون با صدور اسناد غیر قانونی و قولنامه های محلی به فروش زمین های سطح منطقه وحاشیه شهر به متقاضیان اقدام می کنند.