تـفکیک غـیرمجاز اراضـی بـستر سـاز اکـثر تـخلفات ساختمانی

تـفکیک غـیرمجاز اراضـی بـستر سـاز اکـثر تـخلفات ساختمانی

شهرداری منطقه 2 با شناسایی املاک و اراضی بزرگ در سطح منطقه، راهکارهای قانونی را تهیه و جهت تصمیم گیری ارائه تا ضمن جلوگیری از فعالیت سودجویان در تفکیک غیرمجاز و غیر اصولی املاک جلوگیری شود.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت افزود افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله پیامد فعالیت این سودجویان محسوب می شود که متاسفانه در بسیاری از موارد، با فریب همشهریان همراه می شود.

وی افزود: به جای اینکه از مردم بخواهیم خسارت های این تفکیک را به بدنه شهر وارد نسازند باید با خطاکار اصلی برخورد و جلوی چنین تخلفاتی گرفته شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ،علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه  بیشترین تخلفات را از ناحیه قطعه بندی و دیوارکشی برای تفکیک زمین ها دانست و تصریح کرد: اگر در هنگام اقدامات اولیه از سوی متخلفین برای خارج کردن زمین ها برخورد قانونی بعمل آید دیگر شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز و تخریب باغات و زمین های کشاورزی در سطح منطقه نخواهیم بود.

وی یادآور گردید : باید با فرهنگسازی و گوشزد کردن عواقب این گونه فعالیتهای غیرقانونی، مثل خودداری از خرید املاک تفکیک شده غیرمجاز و دارای کاربری های غیرمسکونی و تجاری و خودداری از ساخت و سازهای غیر مجاز از افزایش تخلفات خواسته یا ناخواسته توسط شهروندان، جلوگیری شود تا روند توسعه شهرها با مخاطره روبرو نشود.