تـغییر کاربری های غیر قانونی در سطح منطقه با حساسیت رصد می شود

تـغییر کاربری های غیر قانونی در سطح منطقه با حساسیت رصد می شود

یکی از اختلافاتی که بین مردم با یکدیگر و یا با شهرداری بروز می‌کند درخصوص نحوه استفاده از اماکن مسکونی است و به ‌اصطلاح بدون مجوز کاربری مسکونی، ساختمان به تجاری تغییر داده می‌شود.

کشفی مدیر منطقه2 در این راستا افزود برابر قانون در شهرهایی که دارای نقشه طرح تفصیلی و جامع دارای اعتبار هستند در جاهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، شهرداری وظیفه دارد طبق ضوابط نقشه مزبور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را بیاورد و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه دایر شود شهرداری موضوع را برابر ضوابط و دستور العمل قانونی خود عمل می‌کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2 محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه در این زمینه یاد آور گردید تغییرکاربری غیر قانونی صورت گرفته واقع در خیابان کاشانی به کاربری مسکونی طبق حکم کمیسیون ماده صد با اخذ مجوز لازم به حالت اول بازگشت داده شد .

وی یاد آور گردید چنانچه فردی ملک مسکونی اش را جهت امور تجاری و کسب و پیشه استفاده کند طبق اجرای حکم کمیسیون ماده صد اقدام لازم صورت خواهد گرفت.