تـعویض سنگ جدول بـاند جنوبی خیابان کاشانی

تـعویض سنگ جدول بـاند جنوبی خیابان کاشانی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی تعویض سنگ جدول باند جنوبی خیابان کاشانی از محل اعتبارات عمرانی سالجاری شهرداری منطقه دو با صرف هزینه ای بالغ بر 1/500/000/000 ریال آغاز گردید.

زکی زاده رئیس واحد فنی عمرانی منطقه اظهار داشت در راستای اجرای طرح استقبال از نوروز در منطقه دو شهرداری یزد تخریب سنگ جدول های فرسوده و تعویض و نصب سنگ جدول جدید درمسیر های مذکوردر دستور کار ویژه شهرداری منطقه قرار گرفت.

 شایان ذکر است عملیات مذکورشامل تعویض و مرمت سنگ جدول دوطرف خیابان به طول3000 متر و با هدف زیبا سازی منظر شهری بود که تا ماه آینده به پایان خواهد رسید.