تـدوین بـرنامه استراتژیک اجرائیات شهرداری منطقه2 در جهت برخورد با متخلفین شهرسازی

تـدوین بـرنامه استراتژیک اجرائیات شهرداری منطقه2 در جهت برخورد با متخلفین شهرسازی

واحد اجرائیات شهرداری منطقه 2 جهت بستر سازی و تسهیل در امور مرتبط با جلوگیری از تخلفات ساختمانی ضمن ایجاد هماهنگی درون سازمانی وبرون سازمانی به منظور دستیابی به اهداف شهرداری در امر اجرائیات است.

کشفی مدیر منطقه ضمن خوشامد گویی به اعضاء حاضر در جلسه با توجه به اینکه عملکرد واحد اجرائیات منطبق با تدابیر، ارائه طریق و حسب الامر تصمیم سازی های مدیران وقت بوده، افزود در حال حاضر اقدامات واحد اجرائیات شهرداری منطقه2 از ارتقاء نسبی مناسبی برخوردار گردیده است

وی ایجاد وحدت رویه در تصمیمات و اعمال جدیت بیشتر عوامل اجرائیات در برخورد با تخلفات ساختمانی را خواستار شد و اظهار کرد: به خصوص در زمینه تخلفاتی همچون عدم رعایت درصد پیش آمدگی ساختمان، ایجاد مشکل برای سطح اشغال همسایه، تجاوز به گذر و عدم رعایت پارکینگ بر معبر و نیز عدم رعایت ضوابط شهرسازی، نباید به هیچ عنوان اغماض صورت پذیرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات در این راستا افزود : در طول یک سال گذشته و هم زمان با افزایش میزان ساخت و ساز در سطح شهر متاسفانه شاهد روند افزایشی تخلفات در عرصه ساخت و ساز نیز هستیم که این تخلفات عمدتاً شامل ساخت و ساز بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه بوده و برخورد با تخلفات نیز به تناسب این افزایش انجام پذیرفته است.

شایان ذکر است در سال گذشته تعداد 24 تخریب ،54 پلمپ ساختمان غیر مجاز و277 مورد نصب بنر و رفع تصرف  و حصارکشی زمینهای بلااستفاده توسط واحد اجرائیات پیگیری و به انجام رسیده است.