تـبلور پـروژه های عـمرانی ســنتو در تعامل بین بخشی نهادهای دولتی

تـبلور پـروژه های عـمرانی ســنتو در تعامل بین بخشی نهادهای دولتی

با حضور مهندس مقوم مدیر کل اداره مخابرات استان یزد ، دکتر یارمند مدیر کل دفتر امور روستائی و شوراهای استانداری یزد، مهندس برزگر بخشدار مرکزی  و مهندس سلیمی دهیار اکرم آباد در دفتر کار مدیر منطقه دو روند اجرایی آزاد سازی املاک در مسیر بلوار امام حسن مجتبی(ع)(سنتو) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو در این جلسه که با دعوت مهندس کشفی مدیر منطقه دو شهرداری یزد در خصوص تعامل بین بخشی آزاد سازی املاک در مسیر بلوار سنتو برگزار گردید.

مدیر منطقه ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور حاضران در جلسه ،تکمیل پروژه  نیمه تمام بلوار امام حسن مجتبی و نیز ادامه آن در بلوار سنتو که می تواند چالش ترافیکی محله حسن آباد را به نحوی مرتفع سازد اظهار امیدواری کرد با تأمین اعتبار لازم در سال جاری بتوانیم گره گشای این مشکل باشیم .

شایان ذکر است در این جلسه هر یک از اعضاء پیرامون موضوع صحبت هایی را انجام داده و مقرر شد تمام دستگاه های اجرایی ذیربط در آینده نزدیک به تعهدات خودشان در این خصوص جامعه عمل بپوشانند.