تعـامل شهرداری منطقه دو با انبوه سازان

تعـامل شهرداری منطقه دو با انبوه سازان

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری جلسه ای با حضور دبیر و اعضای هیئت مدیره انبوه سازان مسکن یزد در دفتر کار مدیر منطقه دو تشکیل گردید در این جلسه کشفی مدیر منطقه ضمن خیر مقدم و استماع سخنان حاضران بر همکاری و تعامل شهرداری منطقه و انبوه سازان تأکید نمود و عنوان کرد شهرداری یزد باعنایت به تدبیر شهردار محترم در خصوص توجه ویژه به پروژه های مشارکتی و انبوه سازی وبا رعایت ضوابط و استانداردهای لازم ، در اولویت کاری خود قرار داده است.

در پایان جلسه مقرر گردید در اولین فرصت توسط هیئت مدیره انبوه سازان مسکن یزد بسته های طراحی پیشنهادی جهت تصمیم گیری به شهرداری ارسال گردد.