تعریض انتهای خیابان خاتم به کاشانی

تعریض انتهای خیابان خاتم به کاشانی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد، با هدف ایجاد دسترسی مناسب و ایمنی شهروندان و ازمحل اعتبارات عمرانی منطقه با صرف هزینه ای بالغ بر 2/700/000/000 ریال بلوار خاتم به سمت خیابان کاشانی از محدوده میدان قران تا روبروی حسینیه حجت با تملک چهار باب مغازه تجاری تعریض خواهد شد.

عملیات عمرانی مذکور شامل زیرسازی،آسفالت وحصار کشی است که 60 درصد آن انجام شده است و با جابجایی تأسیسات برق بزودی تکمیل خواهد شد.