تشکر و قدر دانی جمعی از اهالی جنب آباد از مهندس سید ابوالفضل کشفی

تشکر و قدر دانی جمعی از اهالی جنب آباد از مهندس سید ابوالفضل کشفی

تشکر و قدر دانی جمعی از اهالی جنت آباد از فعالیتهای شبانه روزی و مجاهدتهای بی دریغ مهندس سید ابوالفضل کشفی