تخریب یک واحد تجاری غیر مجاز در منطقه دو

تخریب یک واحد تجاری غیر مجاز در منطقه دو

اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد طبق حکم نمایندگی دادستانی مبنی بر قلع و قمع یک واحد تجاری در بلوار امام جعفر صادق(ع) ، اقدام به تخریب واحد مذکور نمودند.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری در تاریخ  96/03/22 عوامل اجرائیات و اجرای احکام به همراه نماینده دادستان مستقر در اجرائیات و نمایندگان حراست و ارزشیابی طبق حکم نمایندگی از دادستانی یزد اقدام به تخریب یک واحد تجاری غیر مجاز واقع در بلوارامام جعفر صادق(ع) نمودند. این واحد تجاری علاوه براینکه در نوار سبز شهرداری احداث شده بود.با سقف شیروانی با خرپای فلزی ساخته شده بود که تخلف محسوب می شود.

مدیر منطقه دو ضمن تشکر از عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه بار دیگر خواستار جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهر شدند.