تخریب یک مورد ساخت ساز غیر مجاز در خیابان آیت الله کاشا نی

تخریب یک مورد ساخت ساز غیر مجاز در خیابان آیت الله کاشا نی
 
 
مهندس امین مقدم شهردار منطقه دو یزد در حین بازدید از عملیات تخریب قسمتی از این مغازه گفت آن دسته از مالکینی که پارکینگ بر معبردر خیابانهای اصلی شهر  را تصرف نمایند براساس آراء کمیسیون ماده 100 باحکم تخریب  مواجه خواهند شد که با تخریب قسمتی از این مغازه پارکینگ بر معبر تامین گردید .
امین مقدم با بیان اینکه تعریض خیابان ها  واجرای طرحهای ترافیکی در صورت همکاری مردم و مالکان میسر خواهد بود ادامه داد : در شهرداری مشکل اجرایی نداریم بلکه مردم باید با ما در جهت توسعه عمران و آبادانی شهر همراهی کنند و اگر تعریض خیابان ها به کندی صورت می گیرد به دلیل تخلفات ساختمانی برخی از مالکین است .
گفتنی است برابرهماهنگی بعمل آمده عملیات تخریب مغازه ی فوق  باتوجه به شکایت شهرداری ورای کمیسیون ماده 100 وتائیدیه دیوان عالی کشورتوسط مالک مغازه انجام پذیرفت .