تخریب پنج واحد تجاری غیر مجاز در منطقه دو

تخریب پنج واحد تجاری غیر مجاز در منطقه دو

اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو در یک روز پنج واحد تجاری غیر مجاز را طبق حکم کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها تخریب نمودند.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو و به نقل از مسئول اجرای احکام منطقه، در تاریخ 95/2/21 عوامل اجرائیات و اجرای احکام با اخذ حکم نمایندگی از دادستان و با همکاری اداره فنی عمرانی منطقه دو و نیروی انتظامی پنج واحد تجاری غیر مجاز واقع در خیابان چمران را تخریب نمودند. ساختمانهای تجاری فوق بدون مجوز و برخلاف ضوابط شهرسازی احداث شده بودند که با ارجاع پرونده تخلفی آنها به کمیسیون ماده صد و صدور رأی قلع و قمع بنای احداثی پس از طی مراحل قانونی ، احکام فوق اجرا گردید.