تخریب های پـیاپی منطقه2 ساختمانهای نـاپایدار را بـه زانو درآورد

تخریب های پـیاپی منطقه2 ساختمانهای نـاپایدار را بـه زانو درآورد

ساخت و ساز غیرمجاز به معنای نقض قوانین و ضوابط شهرسازی است که بر اساس ماده 100 قانون شهرداری ها، شهرداری موظف به تخریب  ساخت و سازهای بدون مجوز است.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات بیان داشت اخیراً مواردی از ساخت و سازهای بدون مجوز در سطح منطقه مشاهده گردیده که یک مورد تجاری است که علی رغم اخطارهای متعدد، مالک به تصور کاهش هزینه های ساخت و ساز و در اصل تخلف از قانون و تضییع حقوق عمومی مبادرت به انجام ساخت و ساز نموده و با ترفندهای مختلف سعی در به پایان رساندن ساختمان غیر ایمن برای خود یا مالکان احتمالی بعدی را به هر قیمتی داشت. در این خصوص شهرداری منطقه دو اقدامات قانونی لازم را جهت تخریب به عمل آورد .

وی گفت هدف قانونگذار از اجبار به رعایت مراحل اخذ مجوزهای قانونی برای هرگونه ساخت و ساز در ابتدا رعایت ایمنی و استحکام بنا و حفظ جان و مال شهروندان عزیز می باشد.

مهندس کشفی مدیر منطقه در بازدیدی که به همین منظور صورت گرفت ضمن تشکر از کلیه عوامل اجرائی افزود: عزم جزم شهرداری منطقه2 در برخورد با کسانی است که آگاهانه یا غیر آگاهانه در کاربری های غیر مجاز دست به ساخت و ساز بناهای فاقد پروانه می زنند.

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تاکنون  101 مورد رأی کمیسیون ماده صد اعم از تخریب ،رعایت پیشروی ، حذف پله و رمپ ، رعایت گذر بندی ، اصلاح درب بیرون بازشو رعایت گذر بندی و پخی انجام گردیده است.