تخریب قسمتی از یک واحد مسکونی در منطقه دو

تخریب قسمتی از یک واحد مسکونی در منطقه دو

اجرای احکام منطقه دو شهرداری یزد قسمتی از طبقه اول یک واحد مسکونی در کوچه رهبر را تخریب نمود.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری عوامل اجرائیات و اجرای احکام پس از صدور اخطارهای مکرر و پیگیریهای مستمر درخصوص تخریب 63 متر مربع از ساخت و ساز احداثی ساختمان مذکور و با همکاری خود مالک اقدام به تخریب و اجرای رأی کمیسیون ماده صد نمودند.

مدیر منطقه دو ضمن تشکر ویژه از همکاران خود در منطقه بار دیگر خواستار جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهر شد.