تجـلیل از هـمیاران خـدمات شهری منطقه 2

تجـلیل از هـمیاران خـدمات شهری منطقه 2

از دانش آموزان تلاشگر نمونه همیاران خدمات شهری تجلیل به عمل آمد.

به گزارش اکرم میری مسئول روابط عمومی منطقه دو شهرداری و با توجه به برنامه ریزیهای قبلی و ارائه پیشنهاد توسط شرکت خدمات رسان منطقه 2 و پیگیری مدیر منطقه این طرح برای اولین بار در سطح مناطق پنجگانه شهر یزد ، در منطقه دو به اجرا درآمد که باعث ایجاد حس مدیریت برنامه ریزی شهری در دانش آموزان و نوجوانان نواحی مختلف منطقه گردید.

در این جلسه مهندس کشفی مدیر منطقه ضمن تشکر از اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 و نیز کادر مدیریت و اجرائی مدرسه شهید دکتر مفتح خواستار ادامه این طرح و بررسی و جمع بندی نتایج حاصله آن گردید.

شایان ذکر است مدرسه فوق الذکر واقع در منطقه 2 و برای اولین بار تعداد 23 نفر دانش آموز نخبه و نمونه جهت انجام این طرح در سطح مدرسه خود انتخاب شدند که مورد تجلیل قرار گرفتند.