بـرخورد جـدی و قـاطع با معضل رفـع تـصرف و خـلع یـد از اراضـی با تـفکیک غیر مجاز

بـرخورد جـدی و قـاطع با معضل رفـع تـصرف و خـلع یـد از اراضـی با تـفکیک غیر مجاز

تفکیک غیر مجاز مادر تخلفات ساختمانی است و تمام تخلفات ساختمانی از تفکیک غیر مجاز به وجود می آید .

کشفی مدیر منطقه 2شهرداری یاد آور گردید تفکیک غیر مجاز مادر تخلفات شهرسازی است و زمانی که یک زمین به صورت غیر مجاز تفکیک شد روند تخلفات شروع می شود و با توجه به اینکه تفکیک غیر مجاز بوده مالک مجبور به ساخت بدون پروانه شده و تخلفات ساختمانی دیگر در ادامه آن وارد می شود.

وی ادامه داد موضوع اصلی این است که به جای اینکه از مردم بخواهیم خسارت های این تفکیک را به بدنه شهر وارد نسازند باید با خطاکار اصلی برخورد و جلوی چنین تخلفاتی گرفته شود.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات در این رابطه افزود پدیده تفکیک غیر مجاز زمین های جنب رودخانه مرکزی منطقه 2 و نیز زمین های واقع در حریم این منطقه در روزهای اخیر توسط عده ای سودجو و به صورت غیر مجاز در حال تفکیک می باشد که متاسفانه هیچ گونه ضوابط تفکیک در آن رعایت نشده و سرانه های موجود نیز بالتبع در این زمینها رعایت نگردیده است.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت آن دسته افراد سودجو که نسبت به خرید و فروش اراضی کشاورزی و تفکیک اراضی آنها و ساخت و سازهای غیر مجاز در این اراضی اقدام می کنند با قاطعیت  و طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد خواهد شد.