برگزاری جلسات مناقصه در منطقه دو شهرداری یزد

برگزاری جلسات مناقصه در منطقه دو شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری در راستای اجرای بودجه سال 96 شهرداری منطقه از ابتدای سال 96 تعداد 10 جلسه مناقصه مختلف برگزار و نتیجه آن معلوم شده است.

این مناقصات در حد مبلغ 12/174/053/358ریال مربوط به پروژه های عمرانی سال جاری منطقه دو شهرداری یزد بوده است

ضمناً تعداد 6 مناقصه دیگر نیز در دست برگزاری است که مبلغ آن بالغ بر 6/725/000/000 ریال می باشد.

از خصوصیات برگزاری مناقصات انجام شده تعجیل در زمان برگزاری آن جهت تسریع در اجرای پروژه های عمرانی منطقه می باشد.

لازم به ذکر است مناقصات منطقه 2 در سال جاری سریعتر از سالهای قبل برگزار و سعی شده است پروژه های عمرانی در ماه اول سال 96 آغاز گردد،که از جمله موارد آن می توان به پروژه های مرمت و بهسازی رودخانه مرکزی و حصار کشی و تعریض گذر در سطح منطقه اشاره نمود که در حال اجرا می باشد .