بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از بوستان فخار و گلکار

بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از بوستان فخار و گلکار