باتـریهایی که سـلامت مـیراث آیـندگان را به خطر می اندازند

باتـریهایی که سـلامت مـیراث آیـندگان را به خطر می اندازند

رونمایی از طرح جمع آوری باتری های فرسوده به عنوان شاخص طرح همیاران خدمات شهری در مدارس

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، با توضیحات مهندس کشفی عضو شورای آموزش و پرورش استان و مدیر منطقه دو، در دویست وشصت ونهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان، از طرح پایلوت و نمادین جمع آوری باتری های فرسوده به عنوان جلوگیری از آلودگی زیست محیطی شهری، همزمان با مطرح شدن طرح " همیاران خدمات شهری" در مدارس رونمایی شد.

با توجه به طرح وزارتی بوم(برنامه ویژه مدارس) و اختصاص ساعاتی از تدریس مدارس ابتدایی به مسائل روز شهر مورد تحصیل دانش آموز و با توجه به فعالیت های محیط زیستی انجام شده توسط شهرداری منطقه دو و شرکت مجری و پیمانکار خدمات شهری منطقه، طرح همیاران خدمات شهری با شاخص رویکرد فرهنگ سازی کاهش تولید زباله، تفکیک زباله از مبدا و توجه به تولیدات انسان ساز که محیط زیست را در نهایت آلوده می سازند ،در مدارس منتخب به اجرا درآمد.

این طرح که با استفبال جامعه دانش آموزی و حمایت اداره آموزش و پرورش همراه بوده در صورت حمایت مالی و معنوی می تواند در گسترش فرهنگ حقوق شهروندی و نیز جلوگیری از تخریب محیط زیست شهری موثر واقع گردد.

دکتر طالبی استاندار یزد که ریاست شورای آموزش و پرورش را نیز بر عهده دارند از توجه دستگاههای اجرایی به مباحث زیست محیطی شهری و ترویج فرهنگ کاهش تولید زباله و تفکیک آن از مبدأ تقدیر نمود و خواستار اجرایی شدن طرح مذکور گردید.

شایان ذکر است که این طرح برای اولین بار و به صورت اجرایی در قالب طرح همیاران خدمات شهری در مدارس کلید خورده است.